Thread: Aiki
View Single Post
Old 12-07-2002, 07:44 AM   #3
Peter Goldsbury
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,249
Japan
Offline
淳さん、

今"モは。広"はだんだん寒くなってきます。でも雪はまだ降っていません。今"は弱い雨 が降っているのに、"--{のある'n方には干魃の恐れがあります。

「合気」と言う言葉についてのメッセージ、どうも有り"うございました。返--は'xかった大変申し--ございません。大学院生の 修士と"試m論文の'出'め切りは近づいていますから大学の負'Sが少し増えてきました。

さて、「合気」のことについてもっと詳しく意見を述べさせていただきます。前のメッセ ージに申し上げましたように、「合気」と言う言葉はどのような意--。があるのかという--竄「 に"嘯ヲるのは、まず、最初に、合気"ケにある技と体裁きの--シ称はすべて一"ハ"Iな"--{語の 意--。に基づくということを強'イしなければならないと思っております。と申しますのは、 「合気」という言葉の基--{"Iな意--。は、相手の「気」に「合う」「合わせる」「合ってる 」ということに過ぎないと思います。

その基--{"Iな意--。に基づいて、武"ケ"hの始祖がそれぞれの武"ケによって"チ別な説--セしてく れました。例えば、大"圏ャ合気柔術の場合『"ァ--セな力』という--{では--リ村'B雄'者が佐川 幸義先生の考え方についてかなり詳しい説--セしています。淳さんはこの--{御存'mですか。 大"圏ャ合気柔術に関して『"ァ--セな力』他の'書を"ヌんで、大"圏ャ合気柔術では「合気」と は主に「崩し」というようなことであると私は理解しています。崩しは相手の気に合わせ ることの結果だとと言えると思っております。

或いは合気"ケ開祖植芝盛平は『武産合気』と『合気神髄』という'書では、「合気」は「 愛」ということを'心に御説--セなさいます。大"圏ャ合気柔術に"艪ラて、合気"ケにおける「 愛」として「合気」という概"Oは相手の気に合わせることとしてもっとも幅広い考え方で あると思っております。これからまた研究続いていきますけど、植芝開祖の「合気」即ち 「愛」についての考え方は大--{教の出口鬼三郎氏の'子になった時代から出てきたのかも しれないという風に思っております。

--ワ論「合気」と「愛」の英--は"常に"しいことだとよく分かりますけれども、「合気」 という言葉はほとんど"--{語のまま合気"ケの世界に普及されたことについて--竭閧ヘないと 言えないと思います。とりあえず、外国人に対して意--。は個人"Iなことではないと思って おります。

このことについてまたお話'vしましょう。

ゴールズベリ

Jun san,

Konban wa. Hiroshima wa dandan samuku natte kimasu. Demo, yuki wa mada futte imasen. Kyo wa yowai ame ga futte iru no ni, Nihon no aru chiho ni wa kambatsu no osore ga arimasu.

('Futte iru no ni' = 'in spite of light rain falling')

'Aiki' to iu kotoba ni tsuite no messeji domo arigato gozaimashita. Henji wa osokatta taihen moshiwake gozaimasen. Daigakuinsei no shushi to hakase ronbun no teishutsu shimekiri wa chikazuite imasu kara daigaku no futan ga sukoshi fuete kimashita.

Sate, 'aiki' no koto ni tsuite motto kuwashiku iken wo nobesasete itadakimasu. Mae no messeji ni moshiagemashita no youni, 'aiki' to iu kotoba wa donoyona imi ga aru no ka to iu toi ni kotaeru no wa, mazu, saisho ni, aikido ni aru waza to taisabaki no meisho wa subete ippantekina nihongo no imi ni motozuku to iu koto wo kyocho shinakereba naranai to omotte orimasu. To moshimasu no wa, 'aiki' to iu kotoba no kihontekina imi wa aite no 'ki' ni 'au' 'awaseru' 'atteru' to iu koto ni suginai to omoimasu.

('nobesasete itadakimasu' is a humble form of 'noberu', meaning something like: 'if I may be allowed to be caused to speak'

'moshiageru' is a humble form of 'say'

'To moshimasu no wa': a humble form of 'By this I mean that')

'ni suginai' literally means 'does not go beyond', i.e., 'is merely', 'the most basic meaning is (only)')

Sono kihontekina imi ni motozuite, budoha no shiso ga sorezore no budo ni yotte tokubestuna setsumei shite kuremashita. Tatoeba, Daito ryu aikijujutsu no baai, 'Tomeina Chikara' to iu hon de wa Kimura Tatsuo chosha ga Sagawa Yukiyoshi Sensei no kangaekata ni tsuite kanari setsumei shite imasu. Jun san wa kono hon gozonji desuka? Daito ryu aikijujutsu ni kanshite 'Tomeina Chikara' hoka no chosho wo yonde, Daito ryu aikijujutsu de wa 'aiki' to wa omoni 'kuzushi' to iu yona koto de aru to watashi wa rikai shite imasu. Kuzushi wa aite no ki ni awaseru koto no kekka dato to ieru to omotte orimasu.

('Omotte orimasu': a humble form of 'omoimasu')

Arui wa aikido kaiso Ueshiba Morihei wa 'Takemusu Aiki' to 'Aiki Shinzui' to iu chosho de wa, 'aiki' wa 'ai' to iu koto wo chushin ni gosetsumei nasatte imasu. Daito ryu aikijujutsu ni kurabete, aikido ni okeru 'ai' toshite 'aiki' to iu gainen wa aite no ki ni awaseru koto toshite mottomo habahiroi kangaekata de aru to omotte orimasu. Kore kara mata kenkyu tsuzuite ikimasu kedo, Ueshiba kaiso no 'aiki' sunawachi 'ai' ni tsuite no kangaekata wa Omoto kyo no Deguchi Onisaburo shi no deshi ni natta no jidai kara dete kita no kamo shirenai to iu funi omotte orimasu.

('Nasatte imasu': honorific form of 'shite imasu';

'aikido ni okeru 'ai' toshite 'aiki' to iu gainen' : the word order is important here. The subject of this complex noun phrase is 'gainen' (= concept), but the entire phrase is part of a relative clause depending on 'omotte orimasu' (subject left unstated) 'Compared with Daito ryu, in aikido I think that the concept of 'aiki' as 'ai', as a means of blending with the partner's ki, has a much wider meaning.')

Mochiron 'aiki' to 'ai' no eiyaku wa hijoni muzukashii koto da to yoku wakarimasu keredomo, 'aiki' to iu kotoba wa hotondo Nihongo no mama aikido sekai ni fukyu sareta koto ni tsuite mondai wa nai to ienai to omoimasu. Toriaizu, gaikokujin ni taishite ini wa kojintekina koto de wa nai to omoimasu.

Kono koto ni tsuite mata ohanashi itashimasho.

Goldsbury

Last edited by Peter Goldsbury : 12-08-2002 at 01:27 AM.

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote