Thread: Aiki
View Single Post
Old 12-03-2002, 09:02 PM   #2
akiy
 
akiy's Avatar
Join Date: Jun 2000
Posts: 6,015
Offline
「合気」の'闍`について

ゴールズベリ先生、

今"モは。広"も寒くなってきていますか?

「合気」と言う"--{語の言葉についてのメッセージ、どうも有り"う御座いした。先生が仰るように、言語"Iな疑--竅Aそれか我々の個人"I な考え方が両方ありますね。前の「先生」と「師"ヘ」のお話はもっと言語"Iな--ハを述べま したが、今回はもっと個人"Iな語釈のことについて伺いました。先生とか他の皆さんにつ いては、「合気」と言う言葉はどのような意--。がありますか?

では、Goldsbury sensei,

Konbanwa. Hiroshima mo samuku natte kiteimasuka?

"Aiki" to iu Nihongo no kotoba ni tsuite no message, doumo arigatou gozaimashita. Sensei ga ossharu youni, gengoteki na gimon, soreka wareware no kojinteki no kangaekata ga ryouhou arimasu ne. Mae no "sensei" to "shihan" no ohanashi wa motto gengoteki na mento nobemashita ga, konkai wa motto kojinteki na goshaku no kotoni tsuite ukagaimashita. Sensei toka hokano minasan ni tsuite wa, "Aiki" to iu kotoba wa donoyouna imi ga arimasuka?

Dewa,

-- Jun

Please help support AikiWeb -- become an AikiWeb Contributing Member!
  Reply With Quote