Thread: Aiki
View Single Post
Old 11-28-2002, 09:58 PM   #1
Peter Goldsbury
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,249
Japan
Offline
「合気」の'闍`について

淳さん、

今"は、

他の所には、上の--竭閧ノついて議論を見ますと、言語の--竭閧ゥ自分の気持ちのことかどち らについて議論であるのかははっきり分かりません。と言いますのは、"橋の『大漢和辞 "T』を'イべた結果は「合気」、つまり「あいき」という"ヌみ方がある言葉はないから、' 国語からの言葉ではないと思っております。'国語と"ッじような'P語の"ヌみ方は「ごうき 」であり、意--。は合気"ケの「合気」の或意--。と"ッじように「気を合わせる。陰陽の気を合 わせる」という意--。が書いてあるということです。

では、また。

ゴールズベリ

Jun san,

Konnichi wa,

Kokano tokoro ni wa, ue no mondai ni tsuite giron o mimasu to, gengo no mondai ka jibun no kimochi no koto ka dochira ni tsuite giron de aru no ka wa hakkiri wakarimasen. To iimasu no wa, Morohashi no 'Dai Kanwa Jiten' o shirabeta kekka wa 'aiki', tsumari 'aiki' to iu yomikata ga aru kotoba wa nai kara, Chugokugo kara no kotoba dewa nai to omotte orimasu. Chugokugo to onajiyona tango no yomikata wa 'goki' de ari, imi wa aikido no 'aiki' no aru imi to onajiyoni 'ki o awaseru', 'in yo no ki o awaseru' to iu imi ga kaite aru to iu koto desu.

De wa, mata.

Goldsbury

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote