View Single Post
Old 12-27-2002, 08:51 AM   #21
Duarh
Join Date: Sep 2001
Posts: 117
Offline
え、大丈夫 みたい。取り合いず、 --lはちょと 嬉しいです。昨"、初めてのテストをしました。とても楽しかったです けど、ちょっと "謔黷ワした ;)。 ""N前 合気"ケを始まりましたけど、いま までわテストをしませんでした。 変なこと の 一つが ありました。昨"まで、丸いけ身"冩k構え"凾アとを出来ませんでした けど、テストの 'ゥ--竭閧フたくさんがいなくなりました。それ はよくあることですか?--ワ論、"モを来た時まで (regular practice session) それ の前"を--Yれて終いました。

e, daijoobu mitai. toriaizu, boku wa chotto ureshii desu. kinou, hajimete no tesuto o shimashita. totemo tanoshikatta desu kedo, chotto tsukaremashita . Ninenmae aikido o hajimarimashita kedo, ima made tesuto o shimasendeshita. Henna koto no hitotsu ga arimashita. Kinou made, marui ukemi nado OK kamae nado koto o dekimasendeshita kedo, tesuto no asa mondai no takusan ga inaku narimashita. sore wa yoku aru koto desu ka? mochiron, ban no kita toki made (regular practice session) sore no zenbu o wasurete shimaimashita.

Yoi otoshi wo
  Reply With Quote