View Single Post
Old 11-17-2002, 02:46 PM   #12
grochal
Dojo: Kodokan, Greensboro, NC
Location: Kernersville, NC
Join Date: Nov 2002
Posts: 8
United_States
Offline
ゴ‐ルズベリさん、

今にちは。

こじんの メッセージを おくりましたから "ヌむことが 出来ませんでした。セルバー(server)もんだいが ありますと 思ういます。すみませ"。。。

しつれいですが ぼくの --シ前の はつおんは「グロホスキ」です。これは ポラ"ドの  --シ前です。

""N前に "--{語を 勉強する始めました。さいしょに "--{語の カセットを聞きまし た。後で "--{語の 先生と 一緒に 勉強しました。今 仕--の スケジュールは よくありません。

私たちの "ケ場は Bethlehem, Pa の リハイ(Lehigh)大学に あります。週に""x 私たちは 練習しています。Lehigh Valley 合気会は 大学の クラブ じゃ ありません だけど リハイ大学から 場所 を かりています。ニューヨーくから 西に "時間ぐらい 行ったら Bethlehem が あります。Bethlem から " に 一時間くらい 行ったら フィラデルフィアが あります。

こんにち --lの 先生は Minh Nguyen です。 かれは ベトナム人です。かれの 先生は Ninh Le です。 かれも ベトナム人です。前に かれらの 先生は Tri Thong Dang  でした。

じゃ また。

グロホスキ

Goldsbury san,

Konnichiwa.

Kojin no messe-ji okurimashita kara yomu koto ga dekimasen. Seruva- (server) mondai ga arimasu to omouimasu. Sumimasen …

Shitsurei desu ga boku no namae no hatsuon ha gurochoski desu. Kore ha porando no namae desu.

Ninen mae ni nihongo wo benkyo suru hajimemashita. Ato de nihongo no sensei issho ni benkyoshimashita. Ima shigoto no sukejiu-ru ha yoku arimasen.

Watashitachi no doujou ha Bethlehem, PA no Lehigh University ni arimasu. Lehigh Valley Aikikai ha daigaku no kurabu ja arimasen dakedo rihai daigaku kara basho wo kariteimasu. Shuu ni nido watashitachi wa renshuu shiteimasu. NewYork kara nishi ni ni ji kan gurai ittara Bethlehem ga arimasu. Bethlehem kara minami ni ichijikan kurai ittara Philadelphia ga arimasu.

Konnichi boku no sensei ha Minh Nguyen san desu. Kare ha betonamujin desu. Kare no sensei ha Ninh Le desu. Kare mo betonamujin desu. Mae ni karera no sensei ha Tri Thong Dang deshita.

Ja mata.

Grochowski

grochal
  Reply With Quote