View Single Post
Old 11-15-2002, 08:24 PM   #5
Peter Goldsbury
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,241
Japan
Online
グロチョウスキさん、

今"モは、

この間個人のメッセージを確"Fした時に、グロチョウスキさんが新しいメッセージを送ってくれたと分かりました。どうもどうもありがとうございました。

この返--は、グロチョウスキさんに送ったんですけど、グロチョウスキさんと他のメ"バ が"--{語を勉強しますから、皆さんが--lのメッセージを"ヌめるために、ここでの秋山純さん(字は正しいですか?)のメッセージボードに出しました。

さて、グロチョウスキさんは"--{語の勉強と合気"ケの練習について自己紹介はいかがです か?"--{語はどのように勉強しますか?グロチョウスキさんが練習する"ケ場はどこですか ?グロチョウスキさんの先生は'Nですか?教えて下さい。

では、またお話しましょう!

ゴールズベリ

Grochowski-san,

Konban wa,

Kono aida kojin no messe-ji wo kakunin shita toki ni, Grochowski san ga atarashii messe-ji wo okutte kureta to wakarimashita. Domo arigato gozaimashita.

Kono henji wa, Grochowski san ni okuttan desu kedo, Grochowski san to hoka no memba ga nihongo wo benkyo shimasu kara, mina san ga boku no messeiji wo yomeru tameni, koko de no Akiyama Jun san (ji wa tadashii desu ka?) no messeiji bo-do ni dashimashita.

Sate, Grochowski san wa nihongo no benkyo to aikido no renshu ni tsuite jiko shoukai wa ikaga desu ka? Nihongo wa dono yoni benkyo shimasu ka? Grochowski san ga renshu suru dojo wa doko desu ka? Grochowski san no sensei wa dare desu ka? Oshiete kudasai.

Dewa, mata o hanashi shimasho!

Goldsbury

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote