View Single Post
Old 11-17-2002, 05:16 AM   #2
Peter Goldsbury
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,308
Japan
Offline
秋山さん、

今"モは

『合気神髄』という--{は聞いたことありますか?

この--{は植芝盛平開祖が合気会--{"の『合気"ケ』及び『合気"ケ新聞』情報誌での語りは編 集されて出"ナされました。--ハ"'いことは、この『合気神髄』という--{は今"N2002"N出 "ナされたけど、編集者が植芝吉祥丸先生です。

出"ナ社は"ェ"ヲ書"Xです。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa,

"Aiki Shinzui" to iu hon wa kiitakoto arimasuka?

Kono hon wa Ueshiba Morihei Kaiso ga Aikido Honbu no "Aikido" oyobi "Aikido Shimbun" joho shi de no katari wa henshu sarete shuppan saremashita. Omoshiro koto wa, kono "Aiki Shinzui" to iu hon wa kotoshi 2002 nen suppan sareta kedo, henshusha wa Ueshiba Kisshomaru Sensei desu.

Shuppansha wa Yahata Shoten desu.

Goldsbury

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote