View Single Post
Old 12-24-2002, 05:17 AM   #1
Peter Goldsbury
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,240
Japan
Offline
Keiko, Renshu, (Waza o) Nusumu

淳さん、

今"モは。

別の所には合気"ケの練習の方--@論、つまり合気"ケを学ぶの学び方について議論されていま す。この--ハ"'い--竭閧ノ対して興--。があるので、いくつの指"Eを述べたいと思っております 。

まず、最初に、「Learning Aikido」という文書はどういう風に"--{語に--すれば良いのか。辞書に'イべますと「何々 の'm識を身につける」、「おぼえる」、"チに「学ぶ」と言う説--セが並んでいますが、「稽 古」と「練習」という文書はほとんど見つけない。御承'mのように、合気"ケの場合、「稽 古」と「練習」という言葉はよく使われていますが、稽古と練習では、教えることと学ぶ ことに区別されていないと思います。先生についても初心者についても有'i者についても 「稽古」と「練習」と言えるだろう。

植芝開祖については合気"ケはほんとに教えなかったと'子がよく言われていました。多"c 先生と有川先生の話を聞きますと開祖が技を見せて、'子がどうしてもこの技を"垂ワなけ ればならないということをこの先生たちがよく強'イします。「技を"垂゙」については淳さ んが何か--ハ"'いことを考えますでっしょうか。

では、良いお"Nをお祈り'vします。

ゴールズベリ

Jun san,

Komban wa.

Betsu no tokoro ni wa aikido no renshu no hohoron, tsumari aikido o manabu no manabikata ni tsuite giron sararete imasu. Kono omoshiroi mondai ni taishite kyomi ga aru no de, ikutsu no shiteki o nobetai to omotte orimasu.

Mazu saisho ni, 'Learning Aikido' to iu bunsho wa do iu fu ni nihongo ni yaku sureba yoi no ka? Jissho ni shirabemasu to 'nani nani no chishiki o mi ni tsukeru', 'oboeru' toku ni 'manabu' to iu setsumei ga narande imasu ga, 'keiko' to 'renshu' to iu bunsho wa hotondo mitsukenai. Go shochi no yoni, aikido no baai, 'keiko' to 'renshu' to iu bunsho wa yoku tsukawarete imasu ga, keiko to renshu de wa oshierukoto to manabukoto ni kubetsu sarete inai to omoimasu. Sensei ni tsuite mo shoshinsha ni tsuite mo yudansha ni tsuite mo 'keiko' to 'renshu' to ieru daro.

Ueshiba Kaiso ni tsuite wa aikido wa hotondo oshienakatta to deshi ga koku iwarete imashita. Tada Sensei to Arikawa Sensei no hanashi o kikimasu to deshi ga doshitemo waza o nusumanakereba naranai to iu koto o kono sensei tachi ga yoku kyocho shimasu. 'Waza o nusumu' ni tsuite wa Jun san ga nanka omoshiroi koto o kangaemasu desshoka?

De wa, yoi otoshi o oinori itashimasu.

Goldsbury

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote