View Single Post
Old 06-09-2011, 01:08 AM   #5
judojo
 
judojo's Avatar
Dojo: Ju Dojo
Location: 349 MALVAR STREET, DIPOLOG CITY, 7100, ZDN, PHILIPPINES
Join Date: May 2008
Posts: 43
Philippines
Offline
Re: Nihongo no Aikido no Hon

Moshi Moshi, Erai Yobi Nipon Sensei ni Aikido Gakusei,Nipon kotowa no naka ni Aikido dojo kotowa, ano nipon kutura ni waza ano Aikido Bokoto. Erai doshi mashite waza ni nipon tai sabaki. Mashite ni mashite, Ano Ju dojo - Reynaldo Ligoro Albaņo

REYNALDO L. ALBAŅO
  Reply With Quote