View Single Post
Old 12-30-2002, 05:12 PM   #28
akiy
 
akiy's Avatar
Join Date: Jun 2000
Posts: 5,997
Offline
ゴールズベリ先生、今"モは。

--lは現在Windows 2000英語"ナのInput Method Editorを使って、'シ接Mozillaブラウザに"--{語を"力しています。10"Nほど前に"結桙 ナの大学で自然言語処理のリサーチを行っていたときには、Unix上でWnnと言う漢字変換システムを使っていました。確か Aそのころ"結桙ナ"ュいていた小さな会社ではPC98上でAtokを使っていました。一応、上記 フソフトは全""ッじみたいな物で、英語のキーボードを使い、ローマ字をタイプして、「フェ"ス」を使いながら漢字の変換を行うソフトですね。

"--{語のキーボードは一応"--{で見たことがありますが、使ったことはありません。英語でのタイピ"グス ピードが結構早いので、"--{語のキーボードを覚えようとしませんでした。"--lの先生の為にコ"ピュータを作ったときには"--{語のキーボードをあげましたが、"゙もローマ字で"--{語"力をしています。

では、Goldsbury sensei, konbanha.

Boku ha genzai Windows 2000 eigo ban no Input Method Editor wo tsukatte, chokusetsu Mozilla browser ni Nihongo wo nyuuryoku shite imasu. 10 nen hodo maeni Tokyo deno daigaku de shizen gengo shori no risaachi wo okonatte ita toki niha, Unix kyou de Wnn to iu kanji hankan shisutem wo tsumatte imashita. Tashika, sonokoro Tokyo de hataraite ita chiisana kaisha deha PC98 jyoude Atok wo tsukatte imashita. Ichiou, jyouki no sofuto ha zenbu onaji mitaina monode, eigo no ki-bo-do wo tsukai, Roma-ji wo taipu shite, "fensu" wo tsukai nagara, kanji no henkan wo okonau sofuto desune.

Nihongo no ki-bo-do ha ichiou Nihon de mita kotoga arimasuga, tsukatta koto ha arimasen. Eigo deno taipingu supi-do ga kekkou hayai node, Nihongo no ki-bo-do wo oboeyouto shimasen deshita. # Bokuno sensei no tame ni conpyu-ta wo tsukutta toki niha Nihongo no ki-bo-do wo agemashitaga, kare mo Ro-maji de Nihongo nyuuryoku wo shite imasu.

Deha,

-- Jun

Please help support AikiWeb -- become an AikiWeb Contributing Member!
  Reply With Quote