View Single Post
Old 12-23-2002, 09:40 PM   #19
grochal
Dojo: Kodokan, Greensboro, NC
Location: Kernersville, NC
Join Date: Nov 2002
Posts: 8
United_States
Offline
ゴールズベリ さん、

いろよい 言葉 どうも ありがとう ございました。この ボードー で メッセージ を あげる こと が つずけたい ん です。

ゴールズベリ さん の 先生・学生 に ついて の 随筆 を "ヌんだ ばかり です。とても じ ょうほうりょうがおおくて 克--セ な 随筆 です。その 上 に かみどこ としたぞ り のはなし は おもしろかった です。

前 に ぼく は 空手 を 練習しって いました。 さる いっぱ の --シ前 は  “どしんかん”です(すみません 漢字 を わかりません)。開祖 の かんめい は  “はんし”でした。ゴールズベリ さん そんな の かんめい を 見た こと が あります か。 どう いう いみ  です か。

 よい お"N を いのり いたします。

グロホスキ

Goldsbury san,

Iroyoi kotoba domo arigato gozaimashita. Kono bodo de messeji wo ageru koto ga tsuzuketai n desu.

Goldsbury san no sensei/gakusei ni tsuite no zuihitsu wo yonda bakari desu. Totemo jouhouryougaookute kokumei na zuihitsu desu. Sono ue ni kamidoko to shitazori no hanashi wa omoshirokatta desu.

Mae ni boku wa karate o renshu shitte imashita. Saru ippa no namae Doshinkan deshita. Kaiso no kanmei wa “hanshi” deshita. Goldsbury san sonna no kanmei wo mita koto ga arimasu ka. Do iu imi desu ka.

Yoi otoshi o inori itashimasu.

Grochowski

grochal
  Reply With Quote