View Single Post
Old 09-27-2011, 03:25 PM   #18
Tsunemori
Dojo: Takemusu Aiki Dojo Rijeka
Location: Rijeka
Join Date: May 2010
Posts: 10
Croatia
Offline
Re: Aiki Ken and Ken justu

Thanks everyone...
Domo arigato gozaimashita...
  Reply With Quote