View Single Post
Old 03-29-2010, 07:53 PM   #107
guillermo santos
Dojo: aiki goshinjutsu kenkyu-kai / hokkaido Japan
Location: date city, hokkaido
Join Date: Mar 2010
Posts: 8
Japan
Offline
Re: best aikido you have seen

Takeda Shinobu Shihan of Aikido Kenkyukai International ( AKI )
  Reply With Quote