View Single Post
Old 09-14-2005, 12:01 PM   #5
mazhar dardari
Dojo: Aikido Dardari Ryu Academy (Bushido)
Location: Syria
Join Date: Mar 2005
Posts: 54
Syria
Offline
Re: Kobayashi Shihan & Dardari Sensei

Shihan Kobayashi Yukimitsu Instructor of Aikido Hombu Dojo
  Reply With Quote