View Single Post
Old 04-04-2005, 09:55 PM   #8
John Houck
Dojo: Westminster Tenshinkai Aikido
Location: Long Beach, California
Join Date: May 2004
Posts: 12
United_States
Offline
Re: best aikido you have seen

Doshu Moriteru Ueshiba
Masatake Fujita Shihan
Sensei Dang Thong Phong
  Reply With Quote