AikiWeb Aikido Forums

AikiWeb Aikido Forums (http://www.aikiweb.com/forums/index.php)
-   Japanese (http://www.aikiweb.com/forums/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Nihongo no Aikido no Hon (http://www.aikiweb.com/forums/showthread.php?t=2934)

akiy 11-15-2002 09:14 PM

Nihongo no Aikido no Hon
 
皆さん、今"モは。

最近"--{語の--{を"ヌみたくなって、--"c先生の『合気"ケ修行』を"ヌみ始めました。"--{語 の--{を"ヌむのも久しぶりで、'々勉強になっています。でも、こちらアメリカに住んでい ると、"--{語の--{などの情報が少なくて、時々困ります。

一応、吉祥丸植芝先生の『合気"ケ一路』と『合気"ケ開祖植芝盛平"`』は"ヌみ終えましたが 、これ以外薦められる"--{語で書かれている合気"ケの--{がありましたら、是"お"`えて下 さい。吉祥丸植芝先生の『合気"ケの心』と志々"c先生と成山先生の『合気"ケ教室』はもう お勧められています。

"ちなみに、--リ村'B雄さんの『"ァ--セな力』はもう"ヌみました。合気"ケの--{ではないのです が。

では。Minasan, konbanwa.

Saikin, Nihongo no hon wo yomitakunatte, Shioda sensei no "Aikido Shugyou"
wo yomi hajime mashita. Nihongo no hon mo yomu no mo hisashiburi de, benkyou
ni natte imasu. Demo, kochira America ni sunde iruto, Nihongo no hon nadono
jyouhou ga sukunakute, tokidoki komarimasu.

Ichiou, Kissoumaru Ueshiba sensei no "Aikido Ichiro" to "Aikido Kaiso Ueshiba
Morihei Den" wa yomioe mashita ga, kore igai susumerareru Nihongo de kakareteiru
aikido no hon ga arimashitara, zehi otsutae kudasai. Kisshoumaru Ueshiba
sensei no "Aikido no Kokoro" to Shishida sensei to Nariyama sensei no "Aikido
Kyoushitsu" ha mou osusumesarete imasu.

# Chinami ni, Kimura Tatsuo san no "Toumei na Chikara" wa mou yomimashita.
Aikido no hon deha nai no desuga.

Dewa.

-- Jun

Peter Goldsbury 11-17-2002 06:16 AM

秋山さん、

今"モは

『合気神髄』という--{は聞いたことありますか?

この--{は植芝盛平開祖が合気会--{"の『合気"ケ』及び『合気"ケ新聞』情報誌での語りは編 集されて出"ナされました。--ハ"'いことは、この『合気神髄』という--{は今"N2002"N出 "ナされたけど、編集者が植芝吉祥丸先生です。

出"ナ社は"ェ"ヲ書"Xです。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa,

"Aiki Shinzui" to iu hon wa kiitakoto arimasuka?

Kono hon wa Ueshiba Morihei Kaiso ga Aikido Honbu no "Aikido" oyobi "Aikido Shimbun" joho shi de no katari wa henshu sarete shuppan saremashita. Omoshiro koto wa, kono "Aiki Shinzui" to iu hon wa kotoshi 2002 nen suppan sareta kedo, henshusha wa Ueshiba Kisshomaru Sensei desu.

Shuppansha wa Yahata Shoten desu.

Goldsbury

Peter Goldsbury 11-24-2002 05:10 PM

Quote:

Peter A Goldsbury (Peter Goldsbury) wrote:
秋山さん、

今"モは

『合気神髄』という--{は聞いたことありますか?

この--{は植芝盛平開祖が合気会--{"の『合気"ケ』及び『合気"ケ新聞』情報誌での語りは編 集されて出"ナされました。--ハ"'いことは、この『合気神髄』という--{は今"N2002"N出 "ナされたけど、編集者が植芝吉祥丸先生です。

出"ナ社は"ェ"ヲ書"Xです。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa,

"Aiki Shinzui" to iu hon wa kiitakoto arimasuka?

Kono hon wa Ueshiba Morihei Kaiso ga Aikido Honbu no "Aikido" oyobi "Aikido Shimbun" joho shi de no katari wa henshu sarete shuppan saremashita. Omoshiro koto wa, kono "Aiki Shinzui" to iu hon wa kotoshi 2002 nen suppan sareta kedo, henshusha wa Ueshiba Kisshomaru Sensei desu.

Shuppansha wa Yahata Shoten desu.

Goldsbury

漢字の詠み方間違いました。

"ェ"ヲ書"Xは"ェ"ヲ(はちまん)書"Xです。

では

ゴールズベリ

akiy 11-26-2002 09:09 AM

ゴールズベリさん、

おはようございます。

「合気"ケ神髄」をお勧めになられて、どうも有"うございます。先生がお勧めになられる --{なら、--ハ"'いでしょうね。--lみたいにアメリカに住んでいると、このような情報は少な いので、感謝'vします。

サ"フラ"シスコとニューヨークでは紀伊国屋がありますが、ここでは"--{語の--{屋さんがありません。"--{外で取り寄 せられることが出来るでしょうか?アメリカまで"--{語の--{を送る--をする所"凾イ存'mで したら、是"お"`えになって下さい。

ゴールズベリさん以外に--{をお勧められる方いらっしゃったら、是"お"`えになってください 。

"敬語は普'i使わないので、練習の為に使って見ました。間違いがありましたら、是"仰 って下さい。

では、Goldsbury-san,

Ohayou gozaimasu.

"Aikido Shinzui" wo osusumeni nararete, doumo arigatou gozaimasu. Sensei ga osusumeni narareru hon nara, omoshiroi deshou ne. Boku mitaini America ni sundeiruto, konoyou na jouhou wa sukunai node, kansha itashimasu.

San Francisco to New York dewa Kinokuniya ga arimasuga, kokodewa Nihongo no honyasan ga arimasen. Nihongai de toriyoserareru kotoga dekiru deshouka? America made Nihongo no honwo okuru kotowo suru kotoro gozonji deshitara, zehi otsutaeni natte kudasai.

Goldsbury san igaini honwo osusumerareru kata irasshatara, zehi otsutae ni natte kudasai.

# Keigo wa fudan tsukawanai node, renshuu no tameni tsukate mimashita. Machigai ga arimashitara, zehi osshatte kudasai.

Dewa,

-- Jun

judojo 06-09-2011 01:08 AM

Re: Nihongo no Aikido no Hon
 
Moshi Moshi, Erai Yobi Nipon Sensei ni Aikido Gakusei,Nipon kotowa no naka ni Aikido dojo kotowa, ano nipon kutura ni waza ano Aikido Bokoto. Erai doshi mashite waza ni nipon tai sabaki. Mashite ni mashite, Ano Ju dojo - Reynaldo Ligoro Albao


All times are GMT -6. The time now is 01:09 AM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.